Υποστηρίζουμε υπεύθυνα και ποιοτικά κάθε είδους επιχειρήσεις, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την άμεση διευθέτηση και διεκπεραίωση κάθε λογιστικού, φορολογικού και οικονομικού θέματος. Εργαζόμαστε με γνώμονα την κάλυψη των εξατομικευμένων απαιτήσεων σας, συμβάλλοντας ενεργά στην αποδοτικότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

■ Τήρηση απλογραφικών βιβλίων εσόδων-εξόδων

■ Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων εσόδων-εξόδων

■ Επίβλεψη λογιστηρίου εντός της επιχείρησής σας

■ Έλεγχος και αξιολόγηση του εσωτερικού σας λογιστηρίου

■ Ανάληψη εξ’ολοκλήρου του εσωτερικού σας λογιστηρίου (τήρηση, υποστήριξη και επίβλεψη αυτού)

■ Υποστήριξη μηχανογράφησης της επιχείρησής σας

■ Υποστήριξη της επιχείρησης σας αυτοπροσώπος σε τυχόν έλεγχο απο υπηρεσία

■ Ίδρυση της επιχείρησής σας στη καταλληλότερη βάση των αναγκών σας μορφή Ατομική Επιχείρηση, Προσωπική Εταιρία (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.), ΙΚΕ, ΑΕ κ.λ.π.

■ Μετατροπή της επιχείρησής σας σε καταλληλότερη μορφή για εσάς

■ Αξιολόγηση της κατάστασης της επιχείρησής σας και πρόταση αναδιοργάνωσης της

■ Σύνταξη Business Plan

■ Τήρηση της Αποθήκης σας

■ Υποστήριξη κοστολόγησης προϊόντων

■ Τήρηση και διαχείριση όλων των εργατικών σας υποχρεώσεων (ΕΦΚΑ πρώην-ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, ΕΡΓΑΝΗ, ΟΑΕΔ)

■ Προυπολογισμός μισθοδοσίας

■ Υποστήριξη της συμμετοχής σας σε προγράμματα επιχορήγησεων του ΟΑΕΔ

■ Συμβουλευτική και επιμορφωτική υποστήριξη σας σε θέματα της Εργατικής Νομοθεσίας